top of page

ช่องทางการชำระเงิน

7040009222.png

เมื่อท่านทำการชำระเรียบร้อยแล้ว กรุณาปิดหน้านี้ หรือกด back เพื่อทำรายการต่อ
ระบบจะแจ้งเตือนการชำระเงินไปยังร้านค้าอัตโนมัติโดยไม่ต้องแจ้งสลิป

bottom of page